Мая нябачная Беларусь

Як бы магла выглядаць  страчаная архітэктурная спадчына Беларусі, каб яна ўсе ж захавалася? Ёсць фотаздымкі, графічныя рэканструкцыі, малюнкі мастакоў… Але як бы мастачка магла іх убачыць, прыехаўшы на пленэр у Асташын напрыклад, ці ў Воўпу, дзе цяпер  не захавалася нават цаглінкі ці дошчачкі ад былой архітэктурнай славы? Вось гэтая ідэя лягла ў аснову выставы “Мая нябачная Беларусь”, а таксама ў аднаіменны каляндар на 2024 год.

Мэтай праекта была не проста гістарычная рэканструкцыя, на якую Марыя нават не прэтэндуе. Мэта – стварыць у гледача настрой, карыстаючыся лёгкасцю і празрыстасцю акварэлі абудзіць гонар і цікавасць да беларускай гісторыі і культуры.

Выстава складаецца з 3 частак. Першая з 15 акварэляў прысвечана страчаным будынкам у Мінску. Харальная сінагога, велічны касцёл Тамаша Аквінскага, стракатая забудова колішняй Захараўскай вуліцы (сучаснага праспекта Незалежнасці), работы гэтай часткі напісаныя па фотаздымках з улікам апісання агульгана выгляду, матэрыялу даху і сценаў, адкуль і ствараўся мяркуемы колер. Напісаныя на рэльефнай акварэльнай паперы з цэлюлозы, у асноўным па-сухому, з прымяненнем невялікіх залівак.

Другая частка – акварэлі, дзе паўстаюць усе тыя ж страчаныя будынкі, але ўжо па ўсёй Беларусі. Прынцыпова адрозніваецца тэхніка напісання работ. Выкарыстоўвалася папера са 100% бавоўны, перад тым як пісаць, увільгатнялася з абодвух бакоў і выкладалася на падрыхтаваную паверхню (шкло, на якім раўнамерна расцягвалася мокрая баваўняная тканіна ці марля). Да таго, як пісаць, ліст, каб быў роўны, без хваляў, зверху яшчэ раз увільгатняўся мокрым пэндзлем. Дзякуючы такой падрыхтоўцы, атрымоўваюцца мяккія пераходы паміж колерамі, а дзе патрэбны дакладныя межы прадмета, перад напісаннем, трэба акуратна прамакнуць патрэбнае месца папяровай сурвэткай. Такім чынам, ліст застаецца максімальна вільготным, работа пішацца ў адзін этап, без лесіровак, што адпавядае тэхніцы “ала-прыма”. І яшчэ адно адрозненне –  спроба ўявіць, як бы аб’екты глядзеліся зімой, з гурбамі снегу, ці восенню, сярод жоўтага лісця.

Трэцяя частка – свяцільні. Спецыяльна для выставы, была выразана вялікая свяцільня з выявай Ружанскага палаца, пакуль адзіная ў такім памеры ў  практыцы мастачкі. А таксама свяцільні стандартнага памеру з выявамі касцёла ў Камаях, Заслаўя, Мірскага замка і Мінскага кафедральнага сабора.

Выстава працягнецца да канца студзеня 2024 года. Запрашаем наведаць!

Неделя нулевого травматизма 27.11.2023-02.12.2023!

В ГУК «Ружанский дворцовый комплекс рода Сапег» проводится мероприятие «Неделя нулевого травматизма»в целях обеспечения безопасности и здоровья работников на рабочих местах, предотвращения случаев производственного травматизма путем оперативного выявления нарушений норм охраны труда и применения мер по их устранению.  

Казачны свет Алены Лось

2023 год – особенный год, в этом году исполняется 90 лет со дня рождения великой художницы Елены Георгиевны Лось. Елена Георгиевна родилась 22 января 1933 года в Вильнюсе, где учился ее отец. Но вскоре семья переезжает на Пружанщину. Детство художницы прошло в Могилевцах, Лысково и Ружанах.

До конца ноября в нашем музее можно посетить выставку с живописными и графическими работами художницы. Здесь можно увидеть как натюрморты с цветами, так и иллюстрации к белорусским народным сказкам.

16 ноября в музее прошло мероприятие, посвященное творчеству Елены Георгиевны под названием «Казачны свет Алены Лось». Ученики 5 класса Ружанской СШ  смогли послушали  белорусскую народную сказку «Два маразы» и просмотреть иллюстрации,  созданные к ней художницей. Вспомнили также сказку «Музыкі”, которую также иллюстрировала Елена Георгиевна.

Разделившись на две команды, ребята собрали изображения самых близких и давно знакомых работ художницы «Ружанскія паданні”, которые посвящены самой популярной легенде о происхождении названия поселка. В триптихе отображены прекрасные девушки Роза и Анна, чьи имена сложились в название поселка, а также образ владельца местечка, который и придумал название.

Вспоминая народную сказку “Стары бацька”, ученики смогли восстановить ее из фрагментов, которые потерялись и перепутались между собой. Занятие для детей было увлекательным и познавательным, они смогли прикоснуться к белорусским народным традициям и художественному наследию Елены Лось.

Выставка с работами Елены Георгиевны продлится до конца ноября, спешите увидеть!

6 и 7 ноября музей не работает!

Нам трэба ведаць і клапаціцца!

Памятка по профилактике экстремизма

Экстремизм сегодня постоянно заявляет о себе, нарушая важнейшие права человека: на жизнь, свободу, безопасность. Он становится одной из важнейших проблем современного мира.

Правовую основу деятельности по противодействию экстремизму составляют Конституция Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь от 4 января 2007 г. № 203-З «О противодействии экстремизму», иные акты законодательства, международные договоры Республики Беларусь.

Экстремизм (экстремистская деятельность) – деятельность граждан Беларуси, иностранных граждан или лиц без гражданства либо политических партий, профессиональных союзов, других общественных объединений, религиозных и иных организаций, в т. ч. иностранных или международных организаций или их представительств, формирований и индивидуальных предпринимателей по планированию, организации, подготовке и совершению посягательств на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя, общественную безопасность путем:

насильственного изменения конституционного строя и (или) территориальной целостности Республики Беларусь;

захвата или удержания государственной власти неконституционным путем;

создания экстремистского формирования либо участия в экстремистском формировании;

содействия осуществлению экстремистской деятельности, прохождения обучения или иной подготовки для участия в такой деятельности;

распространения в этих целях заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении граждан в Беларуси, дискредитирующих страну;

оскорбления в этих целях представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей, дискредитации органов государственной власти и управления;

создания в этих целях незаконного вооруженного формирования;

осуществления террористической деятельности;

разжигания расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, политической или идеологической вражды, вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы, в т. ч. совершения в указанных целях противоправных деяний против общественного порядка и нравственности, порядка управления, жизни и здоровья, личной свободы, чести и достоинства личности, имущества;

организации и осуществления массовых беспорядков, актов вандализма, сопряженных с повреждением или уничтожением имущества, захвата зданий и сооружений, иных действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активного участия в них по мотивам расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, политической или идеологической вражды, вражды или розни в отношении какой-либо социальной группы;

совершения в этих целях незаконных действий в отношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ;

пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности;

распространения экстремистских материалов, а равно изготовления, издания, хранения или перевозки таких материалов в целях распространения;

реабилитации нацизма, пропаганды или публичного демонстрирования, изготовления, распространения нацистской символики и атрибутики, хранения или приобретения такой символики или атрибутики в целях распространения;

воспрепятствования законной деятельности государственных органов, в т. ч. Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по референдуму, по проведению голосования об отзыве депутата, законной деятельности должностных лиц этих органов, комиссий, совершенного с применением насилия, угрозы его применения, обмана, подкупа, а равно применения насилия либо угрозы насилием в отношении близких указанных должностных лиц в целях воспрепятствования их законной деятельности или принуждения к изменению характера такой деятельности либо из мести за исполнение ими служебных обязанностей;

финансирования экстремистской деятельности;

публичных призывов к организации или проведению в этих целях незаконных собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или пикетирования с нарушением установленного порядка их организации или проведения, либо вовлечения лиц в участие в таких массовых мероприятиях путем насилия, угрозы применения насилия, обмана или выплаты вознаграждения, иной организации или проведения таких массовых мероприятий, если их проведение повлекло по неосторожности гибель людей, причинение тяжкого телесного повреждения одному или нескольким лицам или причинение ущерба в крупном размере;

публичных призывов к действиям, указанным в абз. 2 – 17 настоящей части, а также публичного оправдания таких действий.

Экстремистские материалы – символика и атрибутика, информационная продукция (печатные, аудио-, аудиовизуальные и др. информационные сообщения и (или) материалы, плакаты, портреты, транспаранты и иная наглядная агитация, рекламная продукция), предназначенные для публичных демонстрации, использования и распространения либо распространенные любым способом в целях вовлечения в экстремистскую деятельность и ее пропаганды и признанные экстремистскими материалами по решению суда.

Экстремистская организация – организация, осуществляющая экстремистскую деятельность, либо оказывающая иное содействие экстремистской деятельности, либо признающая возможность ее осуществления в своей деятельности, либо финансирующая экстремистскую деятельность, в отношении которой принято и вступило в законную силу решение суда о признании ее экстремистской.

Экстремистское формирование – группа граждан, осуществляющая экстремистскую деятельность, либо оказывающая иное содействие экстремистской деятельности, либо признающая возможность ее осуществления в своей деятельности, либо финансирующая экстремистскую деятельность, в отношении которой принято решение Министерства внутренних дел или Комитета государственной безопасности о признании ее экстремистской.

Экстремистская символика и атрибутика – использующиеся в целях осуществления экстремистской деятельности или ее пропаганды, в т. ч. путем публичной демонстрации, и при призывах к деятельности и действиям, указанным в абз. 2 – 17 части 1 настоящей статьи, флаги, гимны и иные музыкальные произведения, атрибуты униформы, свастики, эмблемы, символы, граффити, логотипы, вымпелы, значки и другие отличительные знаки или их копии, иные подобные объекты, включая объекты, которые являются или могут являться объектами авторского права, смежных прав, права промышленной собственности, в том числе нацистская символика и атрибутика, а равно любые изображения лиц, в отношении которых имеется вступивший в законную силу приговор суда в связи с совершением действий, указанных в части 1 настоящей статьи.

Финансирование экстремистской деятельности – предоставление или сбор денежных средств, ценных бумаг либо иного имущества, в т. ч. имущественных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, любым способом для совершения действий, указанных в абз. 2 – 16, 18 и 19 части 1 настоящей статьи, как отдельными лицами, так и экстремистскими организациями и формированиями.

Виды ответственности за осуществление экстремистской деятельности

Административная ответственность:

В Республике Беларусь установлена административная ответственность (ст. 19.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях) за распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность.

Предметом указанного административного правонарушения является информационная продукция: содержащая призывы к экстремистской деятельности; пропагандирующая экстремистскую деятельность; включенная в республиканский список экстремистских материалов. Республиканский список экстремистских материалов размещен на официальном сайте Министерства информации Республики Беларусь: http://mininform.gov.by/

Субъектами данного административного правонарушения признается физическое лицо (независимо от признания его автором материалов), а также юридические лица и индивидуальные предприниматели. Физическое лицо, осуществившее вышеуказанные действия в отношении продукции включенной в список экстремистских материалов будет привлечено к административной ответственности по части 2 ст. 19.11 КоАП Республики Беларусь.

Страница в социальной сети – это средство массовой информации, поэтому размещение на страницах в социальных сетях экстремистских материалов (Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники и др.) или проставление лайков, совершение репостов, образует состав административного правонарушения.

Весь контент, который отправляют другие люди или просмотренные файлы, размещенные в чатах «Телеграм», мессенджер по умолчанию сохраняет файлы в папку «Telegram Desktop». Путь к ней зависит исходя из операционной системы. Аналогично, автоматическое сохранение файлов происходит в мессенджере «Viber». В обоих случаях пользователем могут быть изменены настройки приложений для запрета автоматического сохранения.

Хранение материалов подразумевает под собой фактическое нахождение на устройстве (мобильные телефоны, планшеты, компьютеры и т. д.) файлов признанных экстремистскими. Участие пользователя Интернета в группах или чатах социальных сетей (признанных экстремистскими), осуществляющее в них деятельность, оставляя комментарии, сообщения, пересылка вышеуказанных файлов другим участникам групп образует состав административного правонарушения, а именно хранение материалов с целью распространения.

В соответствии с санкцией указанной статьи на физическое лицо могут налагаться: штраф в размере от 10 до 30 базовых величин, общественные работы, либо административный арест до 15 суток, при этом с обязательной конфискацией предмета данного административного правонарушения. Дополнительно может применяться конфискация орудий и средств совершения правонарушения.

Уголовная ответственность

Согласно Уголовному кодексу Республики Беларусь установлена уголовная ответственность за ряд действий экстремистского характера.

Статья 3611. Создание экстремистского формирования либо участие в нем

  1. Создание экстремистского формирования, а равно формирования, деятельность которого направлена на реабилитацию нацизма, либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением – наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до семи лет.
  2. Те же деяния, совершенные повторно либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, – наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на срок от 6 до 10 лет.
  3. Вхождение лица в состав экстремистского формирования в целях совершения преступления экстремистской направленности (участие в экстремистском формировании) – наказывается ограничением свободы на срок до 4 лет или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет

Статья 3612. Финансирование экстремистской деятельности

  1. Предоставление или сбор денежных средств, ценных бумаг либо иного имущества, в т. ч. имущественных прав и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, любым способом для заведомого обеспечения экстремистской деятельности, деятельности, направленной на реабилитацию нацизма, – наказываются арестом, или ограничением свободы на срок до 5 лет, или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
  2. Те же деяния, совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с использованием служебных полномочий, – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет со штрафом.

Статья 3613. Участие на территории иностранного государства вооруженном формировании или вооруженном конфликте, военных действиях, вербовка либо подготовка лиц к такому участию

  1. Участие гражданина Республики Беларусь или постоянно проживающего в Республике Беларусь лица без гражданства на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно участие в вооруженном конфликте, военных действиях без уполномочия государства и при отсутствии признаков преступления, предусмотренногост. 133 УК, – наказываются ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.
  2. Вербовка, обучение, иная подготовка либо использование граждан Республики Беларусь или постоянно проживающих в Республике Беларусь лиц без гражданства для участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, в вооруженных конфликтах, военных действиях, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности при отсутствии признаков преступления, предусмотренногост. 132 УК, – наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Статья 3614. Содействие экстремистской деятельности

  1. Вербовка, иное вовлечение лица в экстремистскую деятельность, обучение, иное содействие экстремистской деятельности – наказываются ограничением свободы на срок до 4 лет или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.
  2. Те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному сговору, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, – наказываются ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Статья 3615. Прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности.

Прохождение лицом обучения или иной подготовки, заведомо для обучающегося имеющих целью его последующее участие в экстремистской деятельности, – наказывается ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.

Внимание! Экстремистские организации активно используют Интернет. Прежде, чем нажать кнопку «Подписаться» на какой-либо информационный ресурс, узнайте о нём больше информации, убедитесь в его конструктивной направленности.

С республиканским списком экстремистских материалов можно ознакомиться на сайте Министерства информации Республики Беларусь по ссылкеhttp://mininform.gov.by/documents/respublikanskiy-spisok-ekstremistskikh-materialov/

С информацией о мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма можно ознакомиться на сайте Министерства внутренних дел Республики Беларусь по ссылкеhttps://www.mvd.gov.by/ru/news/8642

Неделя родительской любви!

С 14 по 21 октября 2023 года в Республике Беларусь проходит Неделя родительской любви. ГУК «Ружанский дворцовый комплекс рода Сапег» присоединяется к данной акции. В этот период времени многодетные семьи могут посетить музей бесплатно по предъявлению соответствующего документа.

С Днем работников культуры!

Дорогие коллеги! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем работников культуры! Мы желаем здоровья вам и вашим близким, оптимизма, терпения, вдохновения, достижения поставленных целей, творческих успехов и всегда хорошего настроения!

Коллектив ГУК «Ружанский дворцовый комплекс рода Сапег»

 

Квиз-игра «Мой край» ко Дню народного единства.

14 сентября в музее прошло мероприятие, посвященное Дню народного единства, которое празднуется в Республике Беларусь 17 сентября. Ученики Ружанской СШ стали участниками квиз-игры «Мой край!»,  сформировав две команды. Игра «Мой край!» была посвящена их родной земле с ее богатым культурным и историческим достоянием. Вопросы охватывали различные аспекты, такие как история, география, местные традиции, известные личности, природные достопримечательности, краеведение, искусство и др. Мероприятие способствовало развитию чувства любознательности и интеллектуального роста среди молодых участников. Включив образовательный контент в веселый и интерактивный формат викторины, он успешно привлек внимание и интерес детей, сосредоточив внимание на богатом наследии и уникальности беларуской земли. Формирование команд способствовало командной работе и сотрудничеству, развитию социальных навыков и духа товарищества среди участников. Благодаря коллективному решению проблем и обсуждению, ребята узнали ценность сотрудничества и эффективного общения.

Приглашаем к участию в III Республиканском конкурсе социальной рекламы «#ПознайБеларусь»

Министерство спорта и туризма и Национальное агентство по туризму при поддержке Министерства информации, Министерства культуры и Министерства образования приглашает к участию в III Республиканском конкурсе социальной рекламы «#ПознайБеларусь».

Конкурс проводится с целью популяризации внутреннего туризма с последующим привлечением широких слоев населения к совершению туристических путешествий по территории Беларуси.

Подробнее: https://www.belarustourism.by/news/priglashaem-k-uchastiyu-v-iii-respublikanskom-konkurse-sotsialnoy-reklamy-poznaybelarus/